Regulamin Serwisu - Deklaracja prawna

Przed wejściem na Stronę przeczytaj dokładnie następujące warunki i przekonaj się o ich prawidłowej interpretacjii. Przeczytaj również Deklarację o ochronie danych osobowych!

Niniejsza strona internetowa (dalej: Strona), włączając umieszczone na niej wszystkie informacje, komunikaty, software, zdjęcia, kody programowe, filmy, teksty, muzykę, grafikę, materiał audio i wideo oraz inne materiały i usługi (razem: Treść), jest zarządzana przez Vecsési savanyúság Operatora (dalej: Operator) dla użytkowników jego produktów i usług oraz szerokiej publiczności wyłącznie w poniższych, legalnych celach.

Gość na Stronie (dalej: Użytkownik) wejściem na stronę i korzystaniem z niej akceptuje jednocześnie i podporządkowuje się warunkom zamieszczonego poniżej Regulaminu Strony

1. Akceptacja warunków; Odnośne przepisy

Otwarcie, przeglądanie i/lub korzystanie ze Storny jest równoznaczne z akceptacją niniejszych warunków (dalej: Warunki) i podporządkowania się im, oraz przepisom prawnym w tym zakresie. Użytkownik oświadcza, że jest uprawniony do przyjęcia Warunków w imieniu własnym lub podmiotu przez niego reprezentowanego. W razie, gdy jeden z punktów niniejszych warunków zostanie unieważniony przez przepisy prawne, zarządzenia, ustawy jakiegoś kraju lub wyrokiem sądowym, nie ma to wpływu na obowiązującą moc pozostałych punktów Warunków.

Jeśli nie akceptujesz tych zasad, nie korzystaj z naszej Strony!

Operator, zależnie od uznania, może zastępować, zmieniać, dodawać lub eliminować niektóre z tych zasad w dowolnym czasie. Dlatego podczas każdego wejścia należy sprawdzać, czy na Stronie nie zaszły zmiany.
Co do niektórych dokumentów, znajdujących się na Stronie, mogą odnosić się dalsze warunki, opublikowane w konkretnym dokumencie.

2. Uprawnienia dostępu

Operator – wedle swego uznania – może w każdej chwili cofnąć, zmienić lub przerwać uprawnienia dostępu do Strony.

3. Warunki i zastrzeżenia w zakresie używania Treści

Treść chroniona jest prawem autorskim. Copyright © Operator. Wszelkie prawa zastrzeżone. Treść chroniona jest prawem autorskim oraz wszelkimi konwencjami międzynarodowymi i krajowymi w tym zakresie.
Całkowita Treść Strony stanowi własnością intelektualną albo Operatora, albo innych podmiotów prawnych, które zrzekły się swych praw własności na rzacz Operatora.

Ani prawo dostępu na Stronę, ani żaden element Treści nie mogą być interpretowane w ten sposób, że dostarcza uprawnień lub zezwolenia na wykorzystywanie bezpośrednio lub pośrednio zawartej na Stronie własności intelektualnej bez konkretnej zgody na piśmie, wyrażonej przez Operatora lub właściciela praw autorskich. Operator nie daje Użytkownikowi konkretnych lub umownych praw w zakresie własności intelektualnej, obecnej na Stronie. Użytkownik nie może Treści kopiować, przepisywać (ani z odnośnikami, ani bez), modyfikować, wynajmować, brać w najem, sprzedawać, tworzyć dzieł pochodnych, ściągać, przekazywać czy publikować, ani w całości, ani w części, bez uprzedniej pisemnej zgody Operatora lub odpowiedniej osoby trzeciej. Zabrania się również publikacji Treści w jakichkolwiek mediach, bez względu na to, czy będzie to w oryginale, czy w opracowaniu, jak również przechowywania na iternecie w całości lub części.

O ile Operator nie sygnalizuje inaczej, materiały opublikowane na Stronie są chronione prawem autorskim i wykorzystywanie ich bez pisemnej zgody Operatora jest wzbronione, chyba, że niniejszy Regulamin Strony lub tekst, umieszczony na Stronie, nie zarządzą inaczej. Umieszczone na Stronie zdjęcia i ilustracje albo stanowią własność Operatowa, albo uzyskał on zgodę na ich wykorzystanie. Wszelkie nieupoważnione wykorzystanie zdjęć narusza prawa autorskie, prawa własności, prawa reklamowe oraz prawa telekomunikacyjne. Nieupoważnione wykorzystanie pociąga za sobą konsekwencje prawa karnego i cywilnego. Operator ma prawo zażądać zaprzestania naruszenia i zapłacenia odszkodowania.

Operator zezwala jednakże na ściąganie, przegrywanie lub drukowanie niektórych fragmentów Strony na użytek własny. Na materiąłach, ściągniętych ze Strony na użytek niekomercyjny, zabrania się usuwania lub modyfikowania informacji na temat prawa własności.

4. Zgoda

Operator wyraża zgodę na przeglądanie Strony na komputerze lub smartfonie oraz na drukowanie streszczeń wyłącznie na własny użytek, nie w celu ewentualnego rozpowszechniania. Do kopiowania materiałów w celu rozpowszechniania potrzebna jest pisemna zgoda Operatora. Za rozpowszechnianie regulamin uznaje dalsze użycie skopiowanej Treści, składowanie jej w bazie danych, umożliwienie ściągnięcia oraz obrót handlowy. Co do niektórych dokumentów, znajdujących się na Stronie, mogą odnosić się dalsze warunki, opublikowane w konkretnym dokumencie.

5. Zarządzanie materiałami przysłanymi na Stronę

(O ile redakcja Strony umożliwi przesyłanie na Stronę materiałów, artykułów, zdjęć, komunikatów prasowych i innych tekstów ze strony Użytkowników, wówczas w zakresie ich publikacji na Stronie obowiązują poniższe zasady:)

Za publikację materiałów na Stronie odpowiada Komitet redakcyjny, który ma prawo, ale nie obowiązek, umieścić na Stronie materiały, dostarczone Operatorowi przez Użytkownika.

Żadnego materiału lub komunikatu, przesłanego Operatorowi przez Użytkownika pocztą elektroniczną lub przez Stonę NIE uznaje się za poufny.
Użytkownik zobowiązuje się nie używać w nadesłanym komunikacie lub materiałach nielegalnych lub w inny sposób niepublikowalnych treści i dołoży wszelkich starań, żeby przed wysłaniem komunikatu lub materiałów oczyścić je z wirusów lub innych szkodliwych elementów, oraz oświadcza, że wysłany materiał stanowi jego własność, lub też dysponuje nieograniczonymi prawami do danego materiału, co pozwala na wysłanie go Operatorowi.

Wysłanie różnych materiałów (np. komentarze, dłuższe opinie, zdjęcia itp.) Operatorowi jest równoznaczne z przekazaniem Operatorowi wszelkich praw do tych materiałów, a więc praw do opublikowania, wykorzystania, ewentualnych skrótów, zmian i usunięć.
Operator nie musi się wstrzymywać od publikacji, powielania lub wykorzystywania w jakimkolwiek celu i formie nadesłanych komunikatów lub materiałów. Operator może treść nadesłanych komunikatów i materiałów – włączając w to pomysły, innowacje, pojęcia, metody, know-how – wykorzystać w każdym celu, włącznie z rozwojem, produkcją i/lub obrotem rynkowym produktów i usług, bez obowiązku jakiegokolwiek wynagrodzenia nadsyłającej osobie.

Użytkownik akceptuje, że od tej chwili wszelkie prawa przechodzą na Operatora Strony, który wchodzi w ich posiadanie bez jakiegokolwiek wynagrodzenia, bez ograniczenia w czasie i przestrzeni oraz może je dowolnie przekazywać osobom trzecim. akceptuje również, że nie będzie wchodził na drogę sądową przeciwko Operatorowi w związku z wykorzystanymi przez niego nadesłanymi materiałami.
Użytkownik zobowiązuje się, że nie będzie wszczynał żadnych kroków prawnych przeciwko Operatorowi w związku z wysłanymi materiałami, a nawet wypłaci Operatorowi odszkodowanie, jeśli strona trzecia wejdzie na drogę prawną przeciwko Operatorowi w związku z wysłanymi mu przez Użytkownika materiałami. Operator nie jest w stanie kontrolować treści opublikowanych na Stronie przez Użytkowników. Operator nie bierze odpowiedzialności za ich treść i pojawiające się w nich informacje, rozmiejąc w tym także ich prawdziwość i dokładność. Operator ma prawo wedle swego uznania kiedykolwiek usunąć jakiekolwiek treści, opublikowane przez Użytkowników.

6. Warunki publikacji materiałów

Treści, przeznaczone do opublikowania na Stronie nie mogą naruszać praw osób trzecich, jak np. praw autorskich, prawa nazw i znaków towarowych. Operator nie sprawdza regularnie materiałów, publikowanych na Stronie przez Użytkowników, nie identyfikuje się z nimi, ani nie uznaje za swoje.

Przed opublikowaniem materiałów Użytkownik ma obowiązek przekonać się o tym, czy posiada wszystkie prawa i zgody w związku z danym materiałem; w przeciwnym razie Użytkownik ma obowiązek zdobyć wszystkie potrzebne prawa i zgody; zobowiązuje się sprawdzić, czy w nadesłanym materiale nie ma nielegalnych lub w inny sposób niepublikowalnych treści; dołoży wszelkich starań, żeby skontrolować i oczyścić materiały z wirusów lub innych szkodliwych elementów.
Operator Strony nie ma obowiązku skontrolowania, czy materiały opublikowane przez Użytkownika nie naruszają praw osób trzecich. Za naruszenie niniejszych warunków odpowiedzialność ponosi Użytkownik, który ma obowiązek zwrotu kosztów i wynagrodzenia szkód, jakie poniósł Operator w związku z takim naruszeniem, łącznie z zaspokojeniem roszczeń osoby trzeciej oraz kosztów obrony Operatora, jeśli takowe się wyłoniły z winy Użytkownika.

7. Warunki usunięcia materiałów

Za wykonanie ewentualnej kopii zapasowej materiałów opublikowanych na Stronie, o ile przedstawiają one dla niego wartość, odpowiada Użytkownik. Operator nie ponosi odpowiedzialności za bezpowrotne utracenie takich materiałów w wyniku likwidacji lub modyfikacji danych, nie ma obowiązku przechowywać ich w żadnej formie.

8. Modyfikacje

Operator ma prawo kiedykolwiek, bez uprzedzenia, częściowo lub w całości zmienić lub usunąć Treść. Odświeżając niniejszy regulamin Operatotor ma prawo od czasu do czasu zmienić niniejsze warunki. Użytkownik, korzystając ze Strony akceptuje, że zmiany te uznaje za obowiązkujące i zobowiązuje się regularnie kontrolować, jakie aktualne warunki ma spełniać.

9. Linki zewnętrzne

W celu zapewnienia jak najciekawszej Treści, Operator może umieścić na Stronie różne linki zewnętrzne, prowadzące do innych stron internetowych. Po otworzeniu takich linków, przed skorzystaniem z danej strony, Użytkownik ma obowiązek zapoznać się z regulaminem danej strony i zaakceptować go.
Użytkownik akceptuje, że Operator nie sprawuje kontroli nad odnośnymi stronymi nawet w tym przypadku, jeśli ma z nimi kontakt, ponadto, że Operator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za treści opublikowane na stronach zewnętrznych. Linki zewnętrzne służą wyłącznie wygodzie Użytkowników Strony.

10. Wykluczenie odpowiedzialności

Wszelkie informacje, opublikowane na Stronie, służą jedynie ogólnej orientacji i zaspokojeniu zainteresowania.
Operator stara się podawać na Stronie wiarygodne i świeże informacje, mimo to nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne niedokładności podanych informacji. Operator realizuje Stronę i jej treść na zasadzie "as is" (jak jest) i nie ponosi żadnej, ani konkretnej, ani umownej odpowiedzialności za dane kontaktowe, dokładność, niezawodność i zawartość Strony ani stron zewnętrznych.
Operator wyklucza odpowiedzialność w większej mierze, niż pozawalają na to odnośne przepisy prawne, jak również wyklucza przepisane prawnie lub umownie gwarancje, włączając w to nieograniczone odszkodowania oraz adekwatność w danym celu.

Ponadto Operator nie ponosi odpowiedzialności za sprawne i bezbłędne działanie Strony, że usterki zostaną usunięte, że serwer instalujący Stronę jest wolny od wirusów i innych szkodliwych elementów oraz za to, że Strona będzie kompatybilna ze stosowanym przez Użytkownika harwerem i softwerem. Odnośne przepisy prawne nie zawsze pozwalają na wykluczenie niektórych gwarancji, może się więc zdarzyć, że powyższe wykluczenia nie odnoszą się do ciebie.

11. Ograniczenie odpowiedzialności

Operator nie ponosi konkretnej lub domniemanej odpowiedzialności w zakresie dostępności do Strony, korzystania z niej, stanu niepozwalającego na korzystanie z niej, lub nieprawidłowe funkcjonowanie – włączając w to, czy serwer instalujący Stronę wolny jest od wirusów i innych szkodliwych elementów – , ewentualnych braków Strony, awarii, opóźnień w pojawieniu się informacji, jak również wykorzystania pojawiających się na niej treści i informacji.
Operator nie bierze żadnej odpowiedzialności za pośrednie lub bezpośrednie szkody, wynikające z powyższych, nie ponosi odpowiedzialności za wynikłe z nich koszty, utracone zyski lub zastój w biznesie, nawet wtedy, kiedy Operator może mieć świadomość podobnych szkód. Odnośne przepisy prawne nie zawsze pozwalają na wykluczenie niektórych gwarancji, może się więc zdarzyć, że powyższe wykluczenia nie odnoszą się do ciebie.

12. Znaki towarowe

Operator zastrzega sobie wszelkie prawa – niekoniecznie wszystkie tu wymienione. Niezgodne z wymienionymi w niniejszym regulaminie oraz przepisami prawnymi sposoby użycia wszystkich umieszczonych na Stronie znaków towarowych, sloganów lub innych treści Strony jest wzbronione.
Użytkownik nie nabywa ani licencji ani prawa do używania jakichkolwiek znaków handlowych lub towarowych, umieszczonych na Stronie.

13. Inne

Prawa własności kodu źródłowego zastrzega sobie Web Hosting Kft. (9700 Szombathely, Semmelweis Ignác utca 2. www.webshark.hu), autor Strony. (Pod nazwą kod źródłowy rozumiany jest każdy taki fragment i element Strony, który nie został stworzony przez Oparatora lub Użytkownika.) Za treści zdjęciowe i tekstowe, umieszczone na stronie Web Hosting Kft. nie ponosi żadnej odpowiedzialności.
Kod źródłowy jest zakwalifikowany jako dzieło intelektualne w punkcie c.) akapitu (2) § 1 Ustawy LXXVI z roku 1999 i jako taki, podlega ochronie prawa autorskiego.

Srona startowa magyar român deutsch english русский český slovenčina polski