Komunikat o ochronie danych osobowych, regulamin, nasze zasady

Operator strony www.vecsesisavanyusag.hu informuje użytkowników strony internetowej (dalej: Strona) o podstawowych zasadach poufności i ochrony danych osobowych, zarządzeniach organizacyjnych i rozwiązaniach technicznych w tym zakresie, o prawach użytkowników i możliwościach ich egzekwowania.

Danymi zarządza operator Vecsési savanyúság (dalej: Operator)(adres) 2220 Vecsés, Fő út 73.)

Wykorzystanie dostarczonych Operatorowi w jakimkolwiek celu danych osobowych użytkownika Strony(dalej: Użytkownik) regulowane jest przez następujące zasady.

Korzystanie ze strony jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na zasady ochrony danych osobowych, wyrażone w deklaracji. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości, związanych z tymi zasadami, prosimy wejść w kontakt z działem obsługi klienta jeszcze przed użytkowaniem Strony.

Zastrzegamy sobie prawo, aby zależnie od uznania, zastępować, zmieniać, dodawać lub eliminować niektóre z tych zasad w dowolnym czasie. Dlatego należy regularnie sprawdzać, czy na stronie nie zaszły zmiany. Deklaracja o ochronie danych osobowych weszła w życie 1 marca 2010 roku. Za wykorzystanie podanych na Stronie danych osobowych odpowiedzialność ponosi Operator.

Żądanie informacji

Podczas oglądania Strony Użytkownik pozostaje anonimowy. Nie są zbierane dane osobowe. Jednak w celu skorzystania z niektórych usług Użytkownik może zostać poproszony o dostarczenie danych osobowych.

W zależności od usługi Operator może potrzebować następujących danych osobowych:

 • nazwisko, kontakt, w tym adres poczty elektronicznej, adres lub informacje dotyczące firmy Użytkownika;
 • informacje na temat zainteresowań osobistych i zawodowych;
 • dane demograficzne;
 • doświadczenia związane z naszymi produktami i preferencje w metodach dostępu do nich, w celu udostępnienia dalszych informacji w tym zakresie.

1. Zakres przetwarzanych danych

Strona rejestruje automatycznie dane związane z wizytą Użytkownika: termin rozpoczęcia i zakończenia wizyty, a w poszczególnych przypadkach – w zależności od ustawienia przeglądarki Użytkownika – typ przeglądarki i systemu operacyjnego. Z tych informacji system automatycznie generuje dane statystyczne. Operator nie łączy ich z danymi osobowymi. W momencie logowania Strona wysyła automatycznie session ID, co jest automatycznie usunięte wraz z opuszczeniem Strony.

Wykorzystanie danych osobowych, przekazanych Stronie odbywa się za dobrowolną zgodą Użytkownika.

Operator prosi, żeby „Nieletni” – określeni odpowiednimi lokalnymi przepisami prawnymi – nie zawierali transakcji (kupno, lub inne) bez zgody rodziców lub opiekunów prawnych.

2.Cele wykorzystywania danych

Wykorzystywanie danych służy utrzymywaniu stałego kontaktu pomiędzy zarejestrowanym Użytkownikiem Strony a Operatorem oraz badaniom opinii publicznej. Ponadto wykorzystywane są wyłącznie w celu lepszej obsługi naszych klientów, zwłaszcza w zakresie:

 • odpowiedzi na ankiety, publikowane na Stronie;
 • wysyłania newsletterów;
 • rejestrów wewnętrznych;
 • poprawiania treści Strony;
 • podawania informacji o odświeżeniu Strony;
 • dostosowania Strony do indywidualnych potrzeb klienta;
 • wysyłki publikacji, zamówionych na Stronie.

Operator może wejść w kontakt z Użytkownikiem za pomocą poczty elektronicznej, telefonu, faxu lub korespondencyjnie, o ile nie zaznaczył on preferencji.

Termin wizyty, jak również rejestracja typu przeglądarki i systemu operacyjnego służą wyłącznie celom statystycznym.

Operator wykorzystuje dane osobowe wyłącznie w celach zgodnych z ustalonymi i dobrowolnie zatwierdzonych przez Użytkownika.

Operator przetwarza dane osobowe Użytkownika i inne uzyskane od niego nformacje w sposób pufny, wykorzystuje je wyłącznie w celu podnoszenia jakości swoich usług, sprzedaży powierzchni reklamowych i do własnych analiz i statystyk. Publikacja wykonanych na podstawie tych danych zestawień odbywa się tylko w sposób niepozwalający na identyfikację Użytkownika.

Operator nie przekazuje, nie publikuje, nie sprzedaje, nie ujawnia innym podmiotom danych osobowych Użytkownika, chyba że wynika to z celów niniejszej deklaracji lub jest wymagane przez prawo.

W razie, gdyby Operator chciał poinformować Użytkownika o produktach i ofertach, które mogą wzbudzić jego zainteresowanie, może to uczynić za pomocą poczty elektronicznej, telefonu, faxu lub korespondencyjnie, o ile Użytkownik nie zaznaczył preferencji.

Użytkownik, podając dane osobowe, ma możliwość zastrzeżenia, że Operator nie może ich wykorzystać do celów direkt marketingu. W razie wybrania przez Użytkownika tej opcji, Operator nie zwraca się do niego w celach direkt marketingowych. W tym przypadku prosimy o kontakt z naszym call center. Jeżeli Użytkownik jest klientem Operatora lub zwracał się wcześniej o informacje, związane z produktem, może się zdarzyć, że Operator wysyła mu pocztą elektroniczną informacje o asortymencie, o ile Użytkownik tego wyraźnie nie zabroni.

O ile Użytkownik udostępnił swoje dane osobowe w tym celu, żeby pocztą elektroniczną otrzymywać informacje o usługach Operatora, będzie je otrzymywał dopóki tego wyraźnie nie zabroni. W innym przypadku podając dane osobowe, Użytkownik ma wybór, czy życzy sobie otrzymywać takie informacje również pocztą elektroniczną.

3. Okres przetwarzania danych

Z chwilą opuszczenia Strony session ID zostaje automatycznie usunięty.

Operator nie ponosi odpowiedzialności za swoje zlikwidowane już strony, które są nadal przechowywane w archiwach przez przęglądarki internetowe. O ich usunięcie musi zatroszczyć się właściciel przeglądarki.

4. Zakres upoważnionych do dostępu i przetwarzania danych

Dostęp do ujawnionych przez Użytkowników danych mają wyłącznie współpracownicy Operatora.

Operator nie ujawnia danych osobowych stronom trzecim, poza oznaczonymi, chyba że jest to wymagane przez prawo lub w sytuacjach wyjątkowych. Przed ujawnieniem danych na życzenie władz Operator każdorazowo sprawdza, czy rzeczywiście istnieją podstawy prawne do ujawnienia danych.

5. Prawa Użytkowników w zakresie przetawarzania ich danych osobowych, usuwanie danych

Podstawę prawną do przetwarzania danych osobowych stwarza dobrowolna zgoda Użytkownika.

Użytkownik może zażądać informacji na temat wykorzystania jego danych osobowych. Na żądanie danej osoby Operator udziela informacji na temat przetwarzania jej danych osobowych, celów przetawarzania, podstawie prawnej, czasokresie, podając nazwę i adres Operatora (2220 Vecsés, Fő út 73.) informuje o działalności związanej z przetwarzaniem danych, jak również o tym, komu i w jakim celu udostępnił lub udostępnia te dane. Żądanie o informacje można wysunąć korespondencyjnie (adres pocztowy: 2220 Vecsés, Fő út 73.), lub pocztą elektroniczną na adres:

Pod tymi samymi adresami Użytkownik może zainicjować korektę swoich danych osobowych lub ich usunięcie.

W przypadku nieprawidłowego korzystania z naszej Strony lub z inicjatywy Użytkownika jego dane osobowe usuwamy. Anulowanie danych odbywa się w ciągu 24 godzin, licząc od pierwszego dnia roboczego po wpłynięciu takiego żądania.

Operator kładzie duży nacisk na bezpieczeństwo przechowywania danych osobowych. W celu zabezpieczenia danych przed dostępem nieupoważnionych osób stosujemy odpowiednie procedury fizyczne i elektroniczne tak, żeby zapewnić odpowiednią ochronę i bezpieczeństwo danym osobowym, które wpływają on-line.

6. Procedury ochrony danych

Wszelkie dane osobowe Operator przechowuje na znajdujących się pod następującym adresem: Web Hosting Kft. (9700 Szombathely, Semmelweis Ignác utca 2. www.webshark.hu) , które stanowią sieć szkieletową węgierskiego internetu i posiadają 24-godzinnę ochronę.

7. Metody egzekwowania prawa

Użytkownik, który uzna, że Operator naruszył jego prawa do ochrony danych osobowych, może je egzekwować w drodze procesu cywilnego lub zwrócić się o pomoc do rzecznika praw obywatelskich. Szczegóły regulacji prawnej w zakresie obowiązków Operatora i egzekwowania praw zawiera Ustawa nr. LXIII z roku 1992 o ochronie danych osobowych i jawności danych publicznych.

Podstawą niniejszej deklaracji jest Ustawa nr. LXIII z roku 1992 o ochronie danych osobowych i jawności danych publicznych oraz Ustawa nr. VI z roku 1998 o ochronie osób w związku z automatycznym przetwarzaniem danych osobowych.

8. Informacje o zagrożeniach sfery prywatności

Wraz z internetem pojawiły się różnorakie zagrożenia sfery prywatności.

Zwracamy uwagę, że każdy komentarz, wpisany na internecie zawiera dane osobiste, z których można wyciągnąć wnioski, wskazujące nawet na pochodzenie czy przekonania polityczne danej osoby. Dane te stają się ogólnodostępne.

Zalecamy stosowanie technologii wzmacniającej bezpieczeństwo sfery prywatnej. Informacje w tym zakresie znajdują się na wielu stronach internetowych.

9. Ważne adresy stron

Technologia wzmacniająca bezpieczeństwo sfery prywatnej

Informacje o ochronie danych osobowych

Srona startowa magyar român deutsch english русский český slovenčina polski