Informácie o ochrane údajov, pravidlá, naše princípy

Prevádzkovateľ webovej stránky www.vecsesisavanyusag.hu informuje návštevníkov webovej stránky (ďalej: webovej stránky) o svojej politike ochrany údajov, o organizačných a technických opatreniach, ktoré učinil v ich záujme, respektíve o právach návštevníkov v tejto oblasti a možnostiach ich uplatňovania.

Správcom údajov je Vecsési savanyúság (ďalej len: Prevádzkovateľ) (sídlo: 2220 Vecsés, Fő út 73.)

Ak Prevádzkovateľ žiada od návštevníka webovej stránky (ďalej: Používateľ) s akýmkoľvek cieľom osobné údaje, smerodajné sú nasledujúce ustanovenia.

Toto Vyhlásenie o ochrane údajov počas používania webovej stránky Prevádzkovateľa obsahuje základné informácie o spravovaní, spracovaní, evidovaní prípadne zadaných osobných údajov. Ak by sa naskytla akákoľvek otázka súvisiaca so spravovaním Vašich údajov, prosíme Vás, aby ste sa pred používaním webovej stránky nakontaktovali na naše oddelenie podpory zákazníkov.

Vyhlásenie o ochrane údajov môže byť kedykoľvek modifikované, Používateľ je povinný z času na čas skontrolovať webovú stránku, aby sa ubezpečil, že má vedomosti o prípadných zmenách. Vyhlásenie o ochrane údajov nadobudlo platnosť 1. marca 2010. Za osobné údaje udané na webovej stránke je zodpovedný Prevádzkovateľ.

Vyžiadanie údajov

Na používanie webovej stránky obyčajne Používateľ nemusí udávať nijaký údaj; avšak počas využívania istých služieb sa môže stať, že určité osobné údaje bude musieť poskytnúť Prevádzkovateľovi.

V závislosti od poskytovaného môže Prevádzkovateľ požadovať nasledujúce osobné údaje:

 • meno a kontakty, vrátane e-mailovej adresy, adresy bydliska, ako aj údaje vzťahujúce sa na jeho podnikanie;
 • informácie vzťahujúce sa na osobný a odborný záujem;
 • demografické údaje;
 • Vaše skúsenosti s používaním našich výrobkov a údaje vzťahujúce sa na možnosti zastihnutia, aby sme Vám mohli poskytnúť ďalšie informácie o našich výrobkoch a službách.

1. Okruh spravovaných údajov

Počas prezerania webovej stránky bude automaticky zaznamenaný počiatočný a konečný čas návštevy, respektíve v jednotlivých prípadoch - v závislosti od nastavení počítača Používateľa - typ webového prehliadača a operačného systému. Z týchto údajov systém automaticky vygeneruje štatistické údaje. Prevádzkovateľ nespojuje tieto údaje s osobnými údajmi Používateľa. V prípade prihlásenia webovej stránky pošle session ID, ktorý sa po opustení webovej stránky automaticky vymaže.

Spravovanie údajov, ktoré boli zadané počas používania webovej stránky, prebieha s dobrovoľným súhlasom používateľa.

Prevádzkovateľ žiada, aby „Maloleté osoby“ - podľa ustanovení miestnych právnych noriem - nevykonávali právne úkony (nákup alebo akýkoľvek iný úkon) bez povolenia rodiča alebo zákonného zástupcu.

2. Účel spravovania údajov

Spravovanie údajov slúži priebežnému kontaktu medzi registrovanými Používateľmi služieb poskytovaných webovou stránkou a jej Prevádzkovateľom, ako aj prieskumu verejnej mienky. Okrem toho používa a spravuje tieto údaje výlučne len s cieľom poskytovania Používateľovi služby na vyššej úrovni, predovšetkým v nasledujúcich oblastiach:

 • zodpovedanie otázok, ktoré boli položené na webovej stránke;
 • na posielanie spravodajcu;
 • pre internú evidenciu;
 • pre vývoj obsahu webovej stránky;
 • pre informovanie o aktualizácii webovej stránky;
 • v záujme prispôsobenia webovej stránky;
 • preto, aby sme poslali Používateľovi tie publikácie, ktoré si na našej stránke objednal.

Prevádzkovateľ môže nadviazať s Používateľom kontakt prostredníctvom e-mailu, telefónu, faxu alebo listu, s výnimkou, ak ten označil niektorý ako preferovaný.

Termín návštevy, ako aj evidovanie a archivovanie typu prehliadača a operačného systému slúži výlučne len štatistickým cieľom.

Prevádzkovateľ nepoužíva osobné údaje na iné ciele, než aké boli vyznačené. Spravovanie údajov, ktoré boli takto zadané, prebieha s dobrovoľným súhlasom používateľa.

Prevádzkovateľ dôverne pristupuje k údajom a faktom týkajúcich sa Používateľov, využíva ich výlučne len preto, aby zlepšoval kvalitu svojich služieb, k predaju inzerčných plôch a v záujme svojich výskumov, ako aj vyhotoveniu štatistík. Zverejnenie výkazov, ktoré vznikli na základe týchto údajov, sa môže uskutočniť len vo forme, zabraňujúcej identifikovaniu jednotlivých Používateľov.

Vaše osobné údaje bez Vášho súhlasu Prevádzkovateľ nepostúpi ďalej, nezverejní, nepredá, neprenajme a tretej osobe neposkytne, ak to len nevyžadujú ciele tohto Vyhlásenia o ochrane údajov alebo to predpisujú právne predpisy.

V prípade, že Prevádzkovateľ by rád poskytol informácie o tých výrobkoch a možnostiach, ktoré by mali zaujímať Používateľa, informácie tohto druhu pošle Používateľovi v liste, telefonicky, faxom alebo e-mailom, s výnimkou, ak daktorú z možností označí ako preferovanú.

Keď Používateľ zadá svoje osobné údaje, má možnosť na to, aby označil, ak si nepraje, aby ich Prevádzkovateľ používal s cieľom priameho marketingu. Ak si Používateľ vyberie túto možnosť, Prevádzkovateľ ho nevyhľadá s cieľom priameho marketingu. V tom prípade Vás žiadame nadviazať kontakt s naším call-centrom. Ak je používateľ zákazníkom Prevádzkovateľa alebo v minulosti požiadal o informácie o výrobkoch, môže sa stať, že mu bude poskytovať informácie o svojej produktovej palete aj v e-maile, ak len vyslovene nepožiada o to, aby mu ich neposielali.

V prípade, že Používateľ poskytol svoje osobné údaje preto, aby dostával informácie o službách Prevádzkovateľa v e-maile, aj naďalej ich bude dostávať v e-maile, ak len vyslovene nepožiada o opak. V iných prípadoch, keď zadá svoje osobné údaje Prevádzkovateľovi, má možnosť vybrať si, či chce dostávať informácie tohto druhu aj prostredníctvom e-mailu.

3. Doba spravovania údajov

Session ID sa po opustení webovej stránky automaticky vymažú.

Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za svoje niekdajšie, už vymazané stránky, ktoré boli v spolupráci s internetovými prehliadačmi predsa len uložené. O ich odstránenie sa musí postarať prevádzkovateľ prehliadača stránok.

4. Okruh osôb disponujúcich prístupom k údajom, spracovatelia údajov

K osobným údajom, ktoré zadali Používatelia, majú prístup spolupracovníci Prevádzkovateľa.

Osobné údaje nesmie Prevádzkovateľ poskytnúť tretím osobám, iba osobám povereným ich manipuláciou. Nevzťahuje sa to na sporadické, zákonom predpísané odovzdávanie informácií, ku ktorému môže dôjsť v mimoriadnych prípadoch. Prevádzkovateľ pred splnením každej úradnej žiadosti o poskytovanie údajov prešetrí prípad každého jedného údaju, či skutočne existuje právny podklad na postúpenie údaju.

5. Práva Používateľov v súvislosti so spravovaním ich osobných údajov, vymazanie údajov

Právnou bázou pre spravovanie údajov je dobrovoľný súhlas Používateľa.

Používatelia môžu požiadať o informácie v otázke spravovania ich osobných údajov. Na požiadanie poskytne Prevádzkovateľ informáciu o spravovaní údajov, o cieľoch a právnej báze spracovania, o dĺžke doby, mene Prevádzkovateľa, jeho adresy (sídlo: 2220 Vecsés, Fő út 73.) a činnostiach súvisiacich so spracovaním, ako aj, kto a z akej príčiny obdržali alebo získajú údaje. Informáciu si je možné vyžiadať na poštovej adrese (sídlo: 2220 Vecsés, Fő út 73.), respektíve na e-mailovej adrese Prevádzkovateľa.

Na týchto istých kontaktoch môžete iniciovať opravu alebo vymazanie osobných údajov Používateľa.

V prípade nesprávneho používania služieb poskytovaných webovou stránkou, respektíve na vlastnú žiadosť Používateľa, k nemu prislúchajúce údaje vymažeme. K vymazaniu dôjde v priebehu 24 hodín po nasledujúcom pracovnom dni po dni predloženia žiadosť o vymazanie.

Na bezpečnosť osobných údajov kladie Prevádzkovateľ veľký dôraz. V záujme toho, aby sme zabránili neoprávnenému prístupu k osobným údajom, pre bezpečnosť a ochranu údajov, ktoré k nám prišli on-line, používame patričné fyzické a elektronické postupy.

6. Opatrenia v záujme bezpečnosti údajov

Prevádzkovateľ uschováva osobné údaje na serveroch spoločnosti webshark Kft. (9700 Szombathely, Semmelweis Ignác utca 2. www.webshark.hu), ktoré sú chránené po 24 hodín denne SBS a nachádzajú sa na ústrednej maďarskej internetovej sieti.

7. Možnosti uplatnenia práva

Ten Používateľ, ktorý má dojem, že Prevádzkovateľ poškodil jeho právo na ochranu osobných údajov, môže uplatňovať svoj nárok pred občianskym súdom alebo požiadať o pomoc ombudsmana pre ochranu osobných údajov. Podrobné zákonné ustanovenia týkajúce toho, ako aj povinností Prevádzkovateľa obsahuje zákon č. LXIII. z roku 1992. o ochrane osobných údajov a povinnosti zverejniť verejnoprospešné informácie.

Pri tvorbe Vyhlásenia o ochrane údajov sme sa opierali o zákon č. LXIII. z roku 1992 - o ochrane osobných údajov a zverejňovaní verejnoprospešných informácií; respektíve zákon č. IV. z roku 1998 o ochrane jedincov počas strojového spracovania osobných údajov.

8. Poskytovanie informácií o nebezpečenstve ohrozujúcom súkromie

S používaním internetu na nás číhajú rôzne, súkromie ohrozujúce nebezpečenstvá.

Upozorňujeme Vás, že Váš názor, ktorý ste vyjadrili na webovej stránke, je Váš osobný údaj, z ktorého možno vyvodzovať zvláštne údaje, hoci aj pôvod či Vaše politické názory. Tieto údaje môže každý spoznať.

Odporúčame Vám preto, aby ste v záujme ochrany svojich údajov používali technológiu PET (Technológia posilňujúca súkromnú sféru). Patričné informácie o tom nájdete na množstve webových stránok.

9. Dôležité webové adresy

Technológia posilňujúca súkromnú sféru

Informácie o ochrane osobných údajov

Úvodná stránka magyar român deutsch english русский český slovenčina polski