Podmínky používání stránky - Právní prohlášení

Před používáním stránky si pozorně přečtěte následující podmínky a ujistěte se, že si je vysvětlujete správně. Přečtěte si prosím také naše Prohlášení o ochraně údajů!

Tuto webovou stránku (dále: Webovou stránku) a veškeré informace na ní, komunikaci, softwary, fotografie, programové kódy, videa, texty, hudbu, grafiku, zvuk, obraz, jakož i jiné materiály a služby (společně: Obsah) provozuje provozovatel Vecsési savanyúság (dále: Provozovatel) pro uživatele jeho výrobků nebo služeb a pro veřejnost, výlučně na níže uvedené zákonné účely.

Návštěvník stránky (dále: Uživatel) přístupem k Webové stránce, resp. jejím používáním závazně přijímá níže uvedené podmínky používání Webové stránky.

1.Souhlas s podmínkami; příslušné právní předpisy

Uživatel otevřením Webové stránky, vyhledáváním a / nebo používáním stránky tyto podmínky závazně přijímá jako povinné (dále: Podmínky), a zavazuje se dodržovat příslušné zákonné předpisy a nařízení. Prohlašuje, že je oprávněn poskytnout souhlas s uvedenými podmínkami vlastním jménem nebo jménem zastupované osoby. Když některé z ustanovení těchto podmínek v důsledku ustanovení zákonů, nařízení nebo jiných právních předpisů kterékoliv země, resp. v důsledku pravomocného rozsudku soudu se stává neplatným, tato skutečnost nemá vliv na vykonatelnost ostatních ustanovení těchto podmínek.

Pokud tyto podmínky nepřijímáte, nemůžete používat webovou stránku!

Provozovatel má právo kdykoliv změnit, upravit nebo zrušit přístup k webové stránce, nebo její obsah, proto Uživatel je povinen při každé návštěvě kontrolovat podmínky používání webové stránky.
Na jednotlivé dokumenty na webové stránce se vztahují další podmínky používání, tyto podmínky jsou uvedeny v daném dokumentu.

2. Oprávnění k přístupu

Oprávnění pro přístup k webové stránce může Provozovatel - jednající podle pravomoci na diskreci - kdykoliv změnit, odvolat nebo zrušit.

3. Podmínky používání Obsahu webové stránky

Obsah je chráněn autorským právem. Copyright © Provozovatel Všechna práva vyhrazena. Obsah je chráněn autorským právem, mezinárodní úmluvou a příslušnými národními zákony.
Celý obsah webové stránky je duševním vlastnictvím Provozovatele nebo jiných právních subjektů, které udělily Provozovateli právo k používání obsahu.

Možnost přístupu k webové stránce, resp. ani jeden z prvků obsahu stránky bez písemného souhlasu Provozovatele nebo příslušné třetí strany ani nepřímo, ani odkazem, ani jiným způsobem neposkytuje žádné oprávnění nebo oprávnění k používání duševního vlastnictví, které je zveřejněno na webové stránce, pokud neexistuje odlišné ustanovení. Provozovatel v souvislosti s duševním vlastnictvím Provozovatele nebo třetí osoby, které je zveřejněno na webové stránce, neposkytuje Uživateli žádné vyslovené nebo nevyjádřené souhlasné právo. Uživatel bez předchozího písemného souhlasu Provozovatele nebo dotyčné třetí osoby obsah webové stránky nesmí ani v celku, ani částečně kopírovat, reprodukovat (vytvořením odkazů, nebo jiným způsobem), nemůže jej změnit, pronajímat, prodat, nemůže z něj vytvořit upravená díla, nemůže posílat dál, rozšiřovat. Dále je zakázáno duševní vlastnictví nacházející se na webové stránce v původní nebo přepsané podobě zveřejnit, vysílat nebo předat, v celku nebo částečně uchovávat na počítači.

Když Provozovatel zvlášť neoznačuje, materiály na webové stránce jsou pod ochranou autorského práva, jejich použití bez písemného povolení Provozovatele je zakázáno, pokud Podmínky používání webové stránky nebo text na webové stránce nestanoví jinak. Obrazy, fotografie a ilustrace umístěny na webové stránce jsou ve vlastnictví Provozovatele, nebo je používá na základě povolení. Každé neoprávněné použití obrázků může být porušením autorského práva, ochranné známky, osobnostních práv, ustanovení zákona o reklamě, telekomunikačních pravidel a dalších zákonů. Neoprávněné používání má trestněprávní a občanskoprávní následky. Provozovatel může požadovat ukončení porušování práva a náhradu škody.

Provozovatel povoluje, aby Uživatel pro vlastní použití - s výjimkou použití pro obchodní účely - otevřel, stáhl nebo vytiskl některé části materiálů umístěných na webové stránce. V materiálech stažených z webové stránky nemůže změnit informace o vlastnickém právu, a nemůže je vymazat.

4. Souhlas

Provozovatel souhlasí s vyhledáváním na webové stránce pomocí počítače nebo mobilního telefonu, resp. s vytištěním výňatků pro vlastní účely - ne s cílem distribuce. Ke kopírování s cílem distribuce je potřebný písemný souhlas Provozovatele. Z hlediska pravidel za distribuci se považuje další používání rozmnožené části strany, její uschovávání v databázi, umožnění stažení, prodej. Na jednotlivé dokumenty webové stránky se mohou vztahovat i další podmínky, které uveřejňujeme v konkrétních dokumentech.

5. Nakládání s materiály na webové stránce

(Pokud redakční rada webové stránky umožní zveřejnění materiálů, písemných materiálů, fotografií, tiskových zpráv a jiných materiálů přicházejících od uživatelů, pro nakládání s těmito materiály se vztahují následující pravidla.)

Za umístění materiálů na webové stránce odpovídá redakční rada, která má právo umístit Uživatelem doručené materiály na webové stránce, ale není to její povinností.

Žádná komunikace a materiál zasílaný Provozovateli elektronickou poštou NENÍ považován za důvěrný.
Uživatel se zavazuje, že komunikace nebo doručený materiál neobsahuje nezákonný nebo pro zveřejnění jiným způsobem nevhodný obsah; že udělá vše proto, aby před jakoukoliv komunikací nebo před zasláním materiálu odstranil z něj viry a jiné prvky, které by mohly způsobit škodu; resp. že materiál je v jeho vlastnictví, nebo má neomezené právo na užívání a zaslání Provozovateli.

Uživatel doručením různých materiálů (např. příspěvků, písemných názorů, fotografií apod.) Provozovateli převede veškerá práva na Provozovatele, včetně práva na zveřejnění nebo jakékoli použití, zkrácení, změnu nebo odstranění materiálu.
Provozovatel není povinen zdržet se reprodukce, publikace komunikace nebo materiálu, nebo jejich použití v jakékoliv podobě pro jakýkoliv účel. Provozovatel může volně použít obsah takové komunikace nebo materiálu, nápady, inovace, pojmy, metody a know-how pro jakýkoliv účel, mimo jiné pro vývoj, výrobu výrobků a služeb a / nebo jejich uvedení na trh, aniž by měl zasílateli zaplatit protihodnotu.

Uživatel přijímá, že od nynějška tato práva mohou být uplatňována bezplatně, nejsou omezeny časově, ani prostorově a jsou volně převoditelná Provozovatelem na třetí osobu; a nakonec Uživatel přijímá, že v souvislosti s materiálem umístěným na webové stránce nezačne řízení proti Provozovateli.
Uživatel se zavazuje, že nepodnikne žádné právní kroky proti Provozovateli v souvislosti se zaslaným materiálem, resp. odškodní Provozovatele v případě, jestliže třetí osoba podnikne jakýkoli právní krok proti Provozovateli v souvislosti se zaslaným materiálem. Provozovatel není schopen kontrolovat obsah, který je zveřejněn uživateli webové stránky. Provozovatel není odpovědný za obsah a informace, za jejich pravdivost a přesnost. Provozovatel může dle vlastního uvážení kdykoli odstranit z webové stránky kterýkoliv uživateli zveřejněný obsah.

6. Podmínky zveřejnění materiálů

Materiály zveřejněné na webové stránce nemohou porušovat práva třetí osoby, např. autorské právo, právo užívání jména nebo právo na ochrannou známku. Provozovatel webové stránky nekontroluje materiály průběžně, neztotožňuje se s materiály, které zveřejňují uživatelé webové stránky, a nepovažuje je za vlastní.

Uživatel je povinen před zveřejněním materiálů přesvědčit se, zda má všechna práva a souhlasy, které jsou pro zveřejnění materiálu nezbytné; v opačném případě musí obstarat potřebné práva a souhlasy; je povinen přesvědčit se, zda materiál neobsahuje protiprávní nebo pro zveřejnění z jiného důvodu nevhodné části; je povinen učinit vše v zájmu toho, aby z materiálu odstranil viry a jiné prvky, které by mohly způsobit škodu.
Provozovatel webové stránky není povinen kontrolovat, zda Uživatelem zveřejněný materiál neporušuje práva třetí osoby. V případě porušení těchto podmínek Uživatel snáší odpovědnost vůči Provozovateli, a je povinen nahradit případné související škody nebo náklady. Tato povinnost zahrnuje i náhradu nároků třetí strany, včetně poplatku za ochranu, který se uplatňuje na základě provinění Uživatele vůči Provozovateli webové stránky.

7. Podmínky odstraňování materiálů

Uživatel je odpovědný za to, aby zhotovil bezpečnostní kopie z materiálů, které zveřejnil na webové stránce, pokud jsou pro něj tyto materiály důležité. Provozovatel webové stránky nenese odpovědnost za to, když takové materiály se odstraněním nebo úpravou nenávratně ztratí, a není povinen materiály v žádné podobě archivovat.

8. Změny, úpravy

Provozovatel může kdykoliv částečně nebo úplně změnit nebo odstranit obsah bez oznámení. Provozovatel aktualizací může čas od času změnit tyto podmínky. Uživatel používáním webové stránky souhlasí s těmito změnami a závazně je přijímá a zavazuje se, že pravidelně otevře tuto stránku, aby viděl, jaké podmínky je povinen dodržovat.

9. Externí odkazy

Provozovatel v zájmu toho, aby zajistil co nejhodnotnější obsah pro své návštěvníky, na webové stránce může umístit odkazy na externí webové stránky. Při otevření odkazů na externí stránky Uživatel je povinen před používáním stránky prostudovat a přijmout podmínky používání takových stránek.
Uživatel bere na vědomí, že Provozovatel nemá možnost kontroly nad odkazovanými stránkami ani v tom případě, když externí třetí strana je ve vztahu s Provozovatelem, a Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za obsah vytvořený nebo zveřejněny na takových externích stránkách. Odkazy na jiné webové stránky zajišťují pohodlí pro Uživatele webové stránky.

10. Vyloučení odpovědnosti

Veškeré informace zveřejněné na webové stránce dáváme k dispozici výhradně s cílem obecného informování a zájmu.
Provozovatel se snaží poskytovat přesné a čerstvé informace, ale není odpovědný za případnou nepřesnost informací. Provozovatel zabezpečuje stránku a její obsah principem "as is" (jako je), a nebere žádnou odpovědnost za dostupnost, přesnost, spolehlivost a obsah webové stránky nebo odkazovaných stránek.
Provozovatel podle příslušných zákonů v největší možné míře vylučuje odpovědnost, zákonnou nebo jiným právním předpisem určenou záruku, včetně záruky za právní vypořádání obsahu, nebo záruky, že obsah je obchodovatelný nebo vhodný pro daný cíl.

Kromě toho Provozovatel nebere odpovědnost v souvislosti s tím, zda webová stránka funguje bez problémů, či chyby odstraňují, zda webová stránka a server, ze kterého jsou stránky dostupné, neobsahuje viry a jiné prvky, které mohou způsobit škodu, resp. zda webová stránka bude kompatibilní se všemi hardware a software, které Uživatel používá. Příslušné zákony neumožňují vyloučení některých záruk, proto se může stát, že výše uvedené vyloučení pro Vás neplatí.

11. Omezení odpovědnosti

V souvislosti s přístupem k webové stránce, jejím používáním, nebo nefunkčním stavem, případně nevhodným fungováním - včetně čistoty přístupového serveru od virů a dalších prvků, které mohou způsobit škody - případnými nedostatky, poruchami, zpožděním předání informací, resp. v souvislosti s používáním informací a materiálů, které jsou zveřejněny na webové stránce, Provozovatel nesnáší žádnou výslovnou nebo předpokládanou odpovědnost.
Provozovatel nesnáší žádnou odpovědnost za přímé nebo nepřímé škody zapříčiněné výše uvedenými důvody, není odpovědný za případné náklady, za ušlý zisk nebo přerušení obchodní činnosti, ani v tom případě, když mohl mít vědomost o možnosti vyskytnutí takových škod. Příslušné zákony neumožňují vyloučení některých záruk, proto se může stát, že výše uvedené vyloučení pro Vás neplatí.

12. Ochranné známky

Provozovatel si vyhrazuje - zde konkrétně neuvedené - práva. Je zakázáno používat ochranné známky, slogany nebo jiný obsah zveřejněný na webové stránce odlišně od těchto pravidel a zákonných předpisů.
Uživatel nezíská ani licenci, ani právo k používání obchodní značky nebo znaku, které se objevují na webové stránce.

13. Jiná ustanovení

Vlastnické právo ke zdrojovému kódu si vyhrazuje tvůrce webové stránky, Web Hosting Kft. (9700 Szombathely, Semmelweis Ignác utca 2. www.webshark.hu). (Zdrojovým kódem rozumíme všechny části, prvky webové stránky, které nevytváří Provozovatel, nebo Uživatel.) V souvislosti s obrazovým a textovým obsahem, uvedeném na webové stránce společnost Web Hosting Kft.. nenese žádnou odpovědnost.
Zdrojový kód jako duševní produkt je chráněn autorským právem podle § 1 odst.. 2 písm. C) zákona č. LXXVI z roku 1999.

Úvodní stránka magyar român deutsch english русский český slovenčina polski