Informace o ochraně údajů, pravidla, naše principy

Provozovatel webové stránky www.vecsesisavanyusag.hu informuje návštěvníky webové stránky (dále: webové stránky) o své politice ochrany údajů, o organizačních a technických opatřeních, která učinil v jejich zájmu, respektive o právech návštěvníků v této oblasti a možnostech jejich uplatňování.

Správcem údajů je Vecsési savanyúság (dále jen: Provozovatel) (sídlo: 2220 Vecsés, Fő út 73.)

Pokud Provozovatel žádá od návštěvníka webové stránky (dále: Uživatel) s jakýmkoliv cílem osobní údaje, směrodatné jsou následující ustanovení.

Toto Prohlášení o ochraně údajů během používání webové stránky Provozovatele obsahuje základní informace o správě, zpracování, zaznamenávání případně zadaných osobních údajů. Pokud by se vyskytla jakákoliv otázka související se správou Vašich údajů, prosíme Vás, abyste se před používáním webové stránky kontaktovali s naším oddělením podpory zákazníků.

Prohlášení o ochraně údajů může být kdykoliv modifikováno, Uživatel je povinen čas od času zkontrolovat webovou stránku, aby se ujistil, že má znalosti o případných změnách. Prohlášení o ochraně údajů nabylo účinnosti 1. března 2010. Za osobní údaje udané na webových stránkách je zodpovědný Provozovatel.

Vyžádání údajů

Pro používání webové stránky obvykle Uživatel nemusí udávat žádný údaj; avšak během využívání jistých služeb se může stát, že určité osobní údaje bude muset poskytnout Provozovateli.

V závislosti na poskytovaném může Provozovatel požadovat následující osobní údaje:

 • jméno a kontakty, včetně e-mailové adresy, adresy bydliště, jakož i údaje týkající se jeho podnikání;
 • informace vztahující se na osobní a odborný zájem;
 • demografické údaje;
 • Vaše zkušenosti s používáním našich výrobků a údaje vztahující se na možnosti zastižení, abychom Vám mohli poskytnout další informace o našich výrobcích a službách.

1. Okruh spravovaných dat

Při prohlížení webové stránky bude automaticky zaznamenán počáteční a konečný čas návštěvy, respektive v jednotlivých případech - v závislosti na nastavení počítače Uživatele - typ webového prohlížeče a operačního systému. Z těchto údajů systém automaticky vygeneruje statistické údaje. Provozovatel nespojuje tyto údaje s osobními údaji Uživatele. V případě přihlášení webové stránky pošle session ID, který se po opuštění webové stránky automaticky vymaže.

Správa údajů, které byly zadány během používání webové stránky, probíhá s dobrovolným souhlasem Uživatele.

Provozovatel žádá, aby "Nezletilé osoby" - podle ustanovení místních právních norem - nevykonávali právní úkony (nákup nebo jakýkoli jiný úkon) bez povolení rodiče nebo zákonného zástupce.

2. Účel správy dat

Správa dat slouží k průběžnému kontaktu mezi registrovanými Uživateli služeb poskytovaných webovou stránkou a jejím Provozovatelem, jakož i k průzkumu veřejného mínění. Kromě toho používá a spravuje tyto údaje výlučně jen s cílem poskytování Uživateli služby na vyšší úrovni, především v následujících oblastech:

 • zodpovězení otázek, které byly položeny na webové stránce;
 • na zasílání zpravodaje;
 • pro interní evidenci;
 • pro vývoj obsahu webové stránky;
 • pro informování o aktualizaci webové stránky;
 • v zájmu přizpůsobení webové stránky;
 • proto, abychom poslali Uživateli ty publikace, které si na naší stránce objednal.

Provozovatel může navázat s Uživatelem kontakt prostřednictvím e-mailu, telefonu, faxu nebo dopisu, s výjimkou, pokud ten označil některý jako preferovaný.

Termín návštěvy, jakož i evidování a archivování typu prohlížeče a operačního systému slouží výlučně jen statistickým cílům.

Provozovatel nepoužívá osobní údaje pro jiné cíle, než jaké byly vyznačeny. Správa údajů, které byly takto zadány, probíhá s dobrovolným souhlasem Uživatele.

Provozovatel důvěrně přistupuje k datům a faktům týkajících se Uživatelů, využívá je výlučně jen proto, aby zlepšoval kvalitu svých služeb, k prodeji inzerčních ploch a v zájmu svých výzkumů, včetně vyhotovování statistik. Zveřejnění výkazů, které vznikly na základě těchto údajů, se může uskutečnit pouze ve formě, zabraňující identifikování jednotlivých Uživatelů.

Vaše osobní údaje bez Vašeho souhlasu Provozovatel nepostoupí dál, nezveřejní, neprodá, nepronajme a neposkytne třetí osobě, pokud to jen nevyžadují cíle tohoto Prohlášení o ochraně údajů nebo to předepisují právní předpisy.

V případě, že Provozovatel by rád poskytl informace o těch výrobcích a možnostech, které by měly zajímat Uživatele, informace tohoto druhu pošle Uživateli v dopise, telefonicky, faxem nebo e-mailem, s výjimkou, pokud některou z možností označí jako preferovanou.

Když Uživatel zadá své osobní údaje, má možnost, pokud si nepřeje, aby Provozovatel tyto používal za účelem přímého marketingu to vyznačit. Pokud si Uživatel vybere tuto možnost, Provozovatel ho nevyhledá za účelem přímého marketingu. V takovém případě Vás žádáme navázání kontaktu s naším call-centrem. Pokud je Uživatel zákazníkem Provozovatele nebo v minulosti požádal o informace o výrobcích, může se stát, že mu bude poskytovat informace o své produktové paletě i v e-mailu, pokud vysloveně nepožádá o to, aby mu je neposílali.

V případě, že Uživatel poskytl své osobní údaje proto, aby dostával informace o službách Provozovatele v e-mailu, i nadále je bude dostávat v e-mailu, pokud jen vysloveně nepožádá o opak. V jiných případech, kdy zadá své osobní údaje Provozovateli, má možnost výběru, zda chce dostávat informace tohoto druhu také prostřednictvím e-mailu.

3. Doba správy dat

Session ID se po opuštění webové stránky automaticky smažou.

Provozovatel nenese odpovědnost za své někdejší, již vymazané stránky, které byly ve spolupráci s internetovými prohlížeči přece jen uloženy. O jejich odstranění se musí postarat provozovatel prohlížeče stránek.

4. Okruh osob disponujících přístupem k údajům, zpracovatelé údajů

K osobním údajům, které zadali Uživatelé, mají přístup spolupracovníci Provozovatele.

Osobní údaje nesmí Provozovatel poskytnout třetím osobám, pouze osobám pověřeným jejich manipulací. Nevztahuje se to na sporadické, zákonem předepsané předávání informací, ke kterému může dojít v mimořádných případech. Provozovatel před splněním každé úřední žádosti o poskytnutí údajů prošetří případ každého jednoho údaje, zda skutečně existuje právní podklad pro postoupení údaje.

5. Práva Uživatelů v souvislosti se správou jejich osobních údajů, vymazání údajů

Právní bází pro správu údajů je dobrovolný souhlas Uživatele.

Uživatelé mohou požádat o informace v otázce správy jejich osobních údajů. Na požádání poskytne Provozovatel informaci o správě údajů, o cílech a právní bázi zpracování, o délce doby, o jménu Provozovatele, jeho adrese (sídlo: 2220 Vecsés, Fő út 73.) a činnostech souvisejících se zpracováním, jakož i o tom, kdo a z jaké příčiny obdrželi nebo získají údaje. Informaci si lze vyžádat na poštovní adrese (sídlo: 2220 Vecsés, Fő út 73.), respektive na e-mailové adrese Provozovatele.

Na těchto stejných kontaktech můžete iniciovat opravu nebo vymazání osobních údajů Uživatele.

V případě nesprávného používání služeb poskytovaných webovou stránkou, respektive na vlastní žádost Uživatele, k němu příslušející údaje vymažeme. K vymazání dojde v průběhu 24 hodin po pracovním dni následujícím po dni předložení žádosti o výmaz.

Na bezpečnost osobních údajů klade Provozovatel velký důraz. V zájmu toho, abychom zabránili neoprávněnému přístupu k osobním údajům, pro bezpečnost a ochranu údajů, které k nám přišly on-line, používáme patřičné fyzické a elektronické postupy.

6. Opatření v zájmu bezpečnosti údajů

Provozovatel uchovává osobní údaje na serverech společnosti Web Hosting Kft. (9700 Szombathely, Semmelweis Ignác utca 2. www.webshark.hu), které jsou chráněny po 24 hodin denně SBS a nacházejí se na ústřední maďarské internetové síti.

7. Možnosti uplatnění práva

Ten Uživatel, který má dojem, že Provozovatel poškodil jeho právo na ochranu osobních údajů, může uplatňovat svůj nárok před občanským soudem nebo požádat o pomoc ombudsmana pro ochranu osobních údajů. Podrobná zákonná ustanovení týkající se toho, jakož i povinností Provozovatele obsahuje zákon č. LXIII. z roku 1992. o ochraně osobních údajů a povinnosti zveřejnit veřejně prospěšné informace.

Při tvorbě Prohlášení o ochraně údajů jsme se opírali o zákon č. LXIII. z roku 1992 - o ochraně osobních údajů a zveřejňování veřejně prospěšných informací; respektive zákon č. IV. z roku 1998 o ochraně jedinců během strojového zpracování osobních údajů.

8. Poskytování informací o nebezpečí ohrožujícím soukromí

S používáním internetu na nás číhají různá, soukromí ohrožující nebezpečí.

Upozorňujeme Vás, že Váš názor, který jste vyjádřili na webových stránkách, je Váš osobní údaj, z něhož lze vyvozovat zvláštní údaje, byť i původ nebo Vaše politické názory. Tyto údaje může každý poznat.

Doporučujeme Vám proto, abyste v zájmu ochrany svých údajů používali technologii PET (Technologie posilující soukromou sféru). Patřičné informace o tom naleznete na mnoha webových stránkách.

9. Důležité webové adresy

Technologie posilující soukromou sféru

Informace o ochraně osobních údajů

Úvodní stránka magyar român deutsch english русский český slovenčina polski